Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego IbisHurt.pl

Sklep internetowy ibishurt.pl jest prowadzony przez przedsiębiorcę Tomasza Ryta pod nazwą:
Firma Handlowo Usługowa INWENT Tomasz Ryta, ul. Mickiewicza 54, 83-330 Żukowo wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG - ceidg.gov.pl).

NIP: 5891208301 , REGON 191277070 (dalej: „Przedsiębiorca”).

Pojęcia podstawowe


ibishurt.pl– prowadzony przez przedsiębiorcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.ibishurt.pl lub www.ibis-hurt.pl lub ibishurt.webd.pl (dalej „Sklep”)

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, a w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcjonalny element Sklepu, który zawiera wybrane przez Kupującego produkty, ich ilości i ceny.

Formularz zamówienia – funkcjonalny element Sklepu, który zawiera koszyk oraz formularz umożliwiający przesłanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.§ 2 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu :

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (cena brutto)

b) nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceny podane w Sklepie, nie są cenami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Przedsiębiorcę.


§ 3 Zamówienie

1. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie klikając przycisk „Dodaj do koszyka”, umieścić wybrane produkty w koszyku.

b) po skompletowaniu koszyka przejść do formularza zamówienia klikając przycisk „Kasa”

c) w formularzu zamówienia wybrać sposób dostawy, wpisać dane kupującego oraz adres, na który ma nastąpić dostawa zamówienia.

d) wypełnić pola niezbędne do realizacji zamówienia i faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona faktura VAT

e) wybrać formę płatności

h) potwierdzić zakup i dane Kupującego

3. W przypadku płatności z góry (przedpłata na konto) – opłacić zamówienie.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie umowy kupna, sprzedaży zamówionych produktów.

5. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia.

6. W przypadku braku na stanie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji mailem lub telefonicznie.

7. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, Przedsiębiorca może zaproponować Kupującemu:

a) anulowanie całości zamówienia i obustronne odstąpienie od umowy

b) wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa.

c) zamianę na produkty o podobnych cechach, cenach i podobnej funkcjonalności, a na życzenie Kupującego zamianę na inny asortyment produktów

d) wyboru opcji dokonuje Kupujący

e) w przypadku gdy Kupujący nie wybierze żadnej z wyżej wymienionych propozycji oraz w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu mailem lub telefonicznie z Kupującym, zamówienie może zostać anulowane w całości

8. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu, o ile zamówienie nie zostało wysłane.

9. Zmiany w zamówieniu można dokonywać mailem lub telefonicznie.
§ 4 Zwrot przedpłaty Kupującemu


1. Przedsiębiorca dokona zwrotu przedpłaty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub odpowiednio jego części, opłaconego z góry w formie przedpłaty

b) zwrotu produktów z zamówienia, które zostało dostarczone

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

3. Przedsiębiorca dokona zwrotu pieniędzy na:

a) zwrotny rachunek bankowy Kupującego – jeśli zamówienie było opłacone, z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
b) przekazem pocztowym na adres Kupującego przy braku informacji o numerze konta


§ 5 Płatność i wysyłka zamówienia1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego gdy, przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką (pobranie). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę umówionej kwoty na konto bankowe

2. Kupujący może złożyć zamówienie z dostawą za granicę Polski. W takim przypadku z Kupującym zostaną uzgodnione koszty wysyłki, a zapłata musi nastąpić przed rozpoczęciem realizacji zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą na konto Przedsiębiorcy. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę umówionej kwoty na konto bankowe

3. Wysyłka zamówienia nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia

4. Zamówienia są dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego adres.
5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6 Reklamacje i gwarancje

1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującego

2. Przedsiębiorca w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Przedsiębiorcę, Kupujący powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt do siedziby Przedsiębiorcy i opisem reklamacji (wzór dokumentu do pobrania ze strony Sklepu).

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Przedsiębiorca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny przedsiębiorca zwróci należność Kupującemu.

5. Produkty sprzedawane przez Przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Przedsiębiorca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

6. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji (producent, dystrybutor), a Przedsiębiorca może być pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta gwarancyjnego albo do Przedsiębiorcy;§ 7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Kupujący może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Przedsiębiorcą telefonicznie lub elektronicznie (mailem);

2. Konsument (Kupujący) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu które ponosi Kupujący, w wyniku odstąpienia od umowy. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zamówienia.

3. Przedsiebiorca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 8 Dane osobowe

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorcę: Firma Handlowo Usługowa INWENT Tomasz Ryta, ul. Mickiewicza 54, 83-330 Żukowo

3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez niego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane telefonicznie lub za pomocą maila.

5. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi osobistymi

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.§ 9 Informacja handlowa

1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Przedsiębiorcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail).§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała tych plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak mieć na uwadze, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na jego urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

3. Zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień złożonych przez Kupujących przed wejściem w życie zmian i są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.